Dwerggeitjes 't Hoornhof

Huisvesting voor dwerggeitjes

De beginnende dwerggeitenliefhebber dient zich, alvorens gewapend met hamer en spijkers zijn tuin of weiland in te stappen om aan het timmeren van één of ander dwerggeitenhok te beginnen, terdege te realiseren wat zijn doel nu eigenlijk is. Wil hij één of meer dwerggeitjes gaan houden, omdat het aanhankelijke en lieve diertjes zijn voor de kinderen of wil hij gericht gaan fokken? In het eerste geval kan het hok kleiner en eenvoudiger zijn dan in het tweede.

Eerst en vooral moeten de geitjes in een tochtvrije en droge stal onderdak kunnen vinden. Aan regen en wind hebben ze namelijk een grote hekel. Er hoeven maar een paar druppeltjes regen te vallen of ze rennen al naar de stal.

In verband met klimatologische omstandigheden is het aan te bevelen om het frontframe van de stal op het zuidwesten te zetten. Belangrijk is ook een goede ventilatie in de stal. Verlichting is aangewezen tijdens donkere dagen wanneer de geitjes niet naar buiten kunnen door slechte weersomstandigheden.

De binneninrichting van de hokken dient voldoende stevig te zijn. Al naar believen kan de binneninrichting deels in hout, steen of ijzer worden uitgevoerd. De dieren dienen de gehele dag over fris drinkwater kunnen beschikken. Er kunnen drinkbakjes in het hok worden geplaatst. Deze dienen zo te worden geplaatst dat de dieren er niet in kunnen keutelen. In plaats van drinkbakjes kunnen ook drinknippels worden aangebracht. Het voordeel van drinknippels is dat de dieren de hele dag door fris drinkwater op staltemperatuur tot hun beschikking hebben.

Hooi wordt verstrekt in een ruif. De afstand tussen de spijlen in de ruif mogen niet te ruim zijn i.v.m. morsen. 

Het krachtvoer wordt in bakjes verstrekt. Als de dieren hun portie op hebben moeten de bakjes worden verwijderd of dienen dusdanig in het hok zijn aangebracht dat de dieren er niet in kunnen gaan staan of keutelen.

Laat de uitgang van de stal zoveel mogelijk aansluiten op de weide, zodat de dieren zelf in en uit kunnen lopen.

Eén of andere vorm van verharding rondom de stal is aan te bevelen. De dieren zoeken bij wind of felle zonneschijn vaak beschutting tegen de stal. Indien daar verhard is, is de zaak beter schoon te houden.

Omheining

Een hek dat bestand is tegen uitbreken is de beste garantie voor het houden van geitjes en een goede verstandhouding met de buren. Het moet niet alleen voorkomen dat de levendige geiten de wereld gaan verkennen, maar beschermt de dieren bovendien tegen loslopende dieren.

De omheiding dient minimum 1m40 hoog te zijn.

Stalvormen

DE LOOPSTAL

Bij veekwekers komt dit alomgekende systeem veel voor. In de geitenfokkerij komt dit type veel voor bij liefhebbers die niet aan shows deelnemen. De dieren lopen hierbij de ganse dag vrij rond in de stal.. Ze nemen hooi op uit gemeenschappelijke ruiven en drinken aan dezelfde emmers of nippels.. Het krachtvoer vinden ze in een aantal voederbakken die in de stal op verschillende plaatsen zijn opgehangen.

Nadelen van een loopstal:

In loopstallen heerst meestal weinig rust. De zwakkere dieren moeten het meesterschap ervaren van de roedelchef.

Voordelen van de loopstal:

Daar de dieren volledige vrijheid hebben, wordt hiermee de ontwikkeling van het jonge dier in gunstige zin beïnvloed. 

DE BINDSTAL

 

Bij dit systeem staan jaarling en oudere geiten gebonden, en lopen de lammeren los in de stal.. In feite gaat het hier dus om een combinatie loop- en bindstal. De geiten staan gebonden met een halsband en een ketting van 50 á 60 cm lengte. Halsband en ketting zijn beiden van een draainagel voorzien. Soms zijn de dieren nog door middel van een kleine schutting van elkaar gescheiden. Dit verhoogt de rust, doch echt noodzakelijk is het niet.

Elk dier heeft een eigen bakje voor het krachtvoer en per twee dieren is een hooiruif voorzien. Elke bindplaats heeft een drinknippel.

Nadelen van de bindstal:

Binden en losmaken vraagt wel wat tijd. Sommige agressieve dieren kunnen een aftekening in de hals of wat kaalheid tonen. Dit wordt grotendeels vermeden door gebruik van zachtlederen banden, met een voldoende breedte.

Voordelen van een bindstal:

Geiten zijn kuddedieren die in een sociaal verband leven. Dit kan beter in een bindstal dan in een boxenstal waar de dieren een meer individueel leven leiden. Het is een lust om moeder en dochter met hun beider lammeren in groep, tegen elkaar liggend te zien slapen of rusten... Vechtpartijen en stoten zijn nu uitgesloten.

DE BOXENSTAL

In een boxenstal beschikt elk dier met zijn kroost over een afzonderlijk hokje. Aan de voorzijde die in een gang uitgeeft is de box met een deurtje afgesloten. In de box vinden we een hooiruif, een voederbakje en een drinkemmer of drinknippel. De geitjes verblijven 's winters, bij slecht weder en 's nachts in hun eigen box. Ook het voederen heeft steeds in de boxen plaats. Elk dier kent zeer goed zijn eigen box, en zullen na de weidegang dan ook dadelijk hun eigen deurtje kiezen! Overdag en bij goed weder opent men de boxen en kunnen de dieren in de weide van de volle vrijheid en de zon genieten.

Nadelen van een boxenstal:

Het sociaal contact tussen de dieren is minder intens, wat bij kuddedieren wellicht zijn nadelen heeft.

Voordelen van een boxenstal:

Het gevaar voor stoten en kwetsen is volledig uitgesloten. Vreemde dieren kunnen probleemloos worden ingevoerd. Er heerst steeds rust in de stal.

Onze geitjes verblijven in een  boxenstal.